konkurs regulamin

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

§ 1

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą "Bilety Na Szybko!"

 

2. Organizatorem Konkursu jest kino Sokół w Trzebini (działające w ramach Trzebińskiego Centrum Kultury w Trzebini), ul. Kościuszki 74, 32-540 Trzebinia.

 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na Fanpage’u kina Sokół w Trzebini https://www.facebook.com/kinotrzebinia w dniu 02.02.2018 (od godz. 16:00 do 17:00).

O godzinie 16:00 zostanie tam umieszczony wpis konkursowy.

 

 

§ 2

 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:


 

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

 

b) nie jest pracownikiem kina Sokół i jakiejkolwiek jednostki Trzebińskiego Centrum Kultury w Trzebini.

 

c) nie jest członkiem rodziny pracownika kina Sokół ani jakiejkolwiek jednostki Trzebińskiego Centrum Kultury w Trzebini

 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

 

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

 

 

§ 3

 

 

NAGRODY

 

 

1.Nagrodą w Konkursie są 3 podwójne wejściówki na film „Podatek od miłości” -  do wykorzystania od dnia 03.02.2018 do 08.02.2018

 

2. Zdobywcami nagród (biletów) w Konkursie będą autorzy (Uczestnicy) trzech pierwszych komentarzy będących jednocześnie prawidłowymi odpowiedziami na pytanie postawione w Konkursie. Pytanie zostanie umieszczone w treści wpisu na Fanpage’u kina Sokół w Trzebini https://www.facebook.com/kinotrzebinia dnia 02.02.2018.

 

3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień

tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

 

4. Organizator ogłosi wyniki w poście umieszczonym na Fanpage'u kina Sokół w Trzebini https://www.facebook.com/kinotrzebinia zaraz po ukończeniu konkursu. Szczegóły odebrania Nagrody (biletów) zostaną przesłane przez Organizatora Zwycięzcom w prywatnej korespondencji na portalu Facebook

 

5. Weryfikacja i szczegółowe informacje zostaną ustalone w dniu konkursu poprzez prywatną korespondencję na portalu Facebook. Zwycięzcy w prywatnej korespondencji otrzymają unikalny dla siebie numer, który pozwoli odebrać Nagrodę w kasie kina Sokół  w Trzebini w okresie od 02.02.2018 do 08.02.2018. Kasa kina Sokół w Trzebini jest czynna godzinę przed każdym seansem.

 

 

§ 4

 

 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

 

1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

 

§ 5

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na Fanpage’u kina Sokół w Trzebini https://www.facebook.com/kinotrzebinia

 

2. W myśl niniejszego regulaminu, Organizator oraz każdy Uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini

 

3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.