REGULAMIN zakupu i rezerwacji biletów w kinie Sokół w Trzebini za pośrednictwem strony www.kino.tck.trzebinia.pl

 

 

I. SŁOWNIK POJĘĆ

 

1. „Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin zakupu i rezerwacji biletów do kina SOKÓŁ w Trzebini poprzez stronę internetową www.kino.tck.trzebinia.pl

2. „Witryna” – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.kino.tck.trzebinia.pl, której administratorem jest Sprzedawca.

3. „Sprzedawca” - kino "Sokół" w Trzebini.

4. „Bilet” – uprawnia do udziału w oznaczonym seansie filmowym lub w imprezie artystycznej na miejscu przypisanym do niego. Bilet zakupiony poprzez Witrynę posiada formę fotokodu, przekazywanego Użytkownikowi  w formie email.

5. „Użytkownik” – osoba korzystająca z Witryny w celu zakupu lub rezerwacji Biletu.

6. „Strona Płatności” – strona internetowa www.transferuj.pl której administratorem jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu i rezerwacji przez Użytkowników Biletów za pośrednictwem Witryny.

2. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem lub rezerwacją Biletu.

3. Sprzedawca rości sobie prawo wyboru imprez przeznaczonych do rezerwacji i sprzedaży internetowej.

III. ZAMÓWIENIE

1. Zakup Biletu odbywa się poprzez złożenie, za pomocą Witryny, zamówienia na Bilet oraz dokonanie za pośrednictwem Strony Płatności zapłaty należności wynikającej z zamówienia, według zasad określonych w Regulaminie.

2. Złożenie zamówienia jest możliwe po uprzedniej REJESTRACJI, której dokonuje się tylko 1 raz. Należy podać imię, nazwisko, email, nr telefonu, login i hasło. Login i hasło posłużą do późniejszego logowania się na stronę bez konieczności podawania za każdym razem swoich danych. Podanie numeru telefonu jest opcjonalne.

Zamówienie składa się w zakładce „kup bilet/rezerwuj” będącej podstroną Witryny. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach Witryny następujących czynności:

a. wybór seansu filmowego lub imprezy, którego/ej dotyczyć ma Bilet lub Bilety,

b. wybór opcji „kup bilet”,

c. wybór ilości i rodzaju Biletów oraz przypisanych im miejsc na sali,

d. złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń związanych z zezwoleniem na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika - w zakresie wskazanym w niniejszym regulaminie w pkt VIII ust. 1 -, o treści wskazanej na podstronie Witryny,

e. akceptacja Regulaminu na stronie www.kino.tck.trzebinia.pl stanowi jednoznaczne oświadczenie, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu,

f. brak akceptacji warunków Regulaminu uniemożliwia zakup biletu w systemie,

g.  złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „Kup bilet”.

3.  Złożenie zamówienia powinno nastąpić nie później niż w terminie 5 minut od momentu zaznaczenia miejsc na sali, których ma dotyczyć Bilet. Upływ powyższego terminu powoduje wygaśnięcie Witryny i konieczność ponownego rozpoczęcia procedury składania zamówienia.

4.  Sprzedawcy przysługuje prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży Biletów na dany seans filmowy/imprezę za pośrednictwem Witryny, który może różnić się od okresu sprzedaży biletów w kasie kina „Sokół”. Jeżeli Sprzedawca nie postanowi inaczej, złożenie zamówienia będzie możliwe nie później niż na 60 minut przed godziną rozpoczęcia seansu filmowego/imprezy, którego dotyczyć ma zamawiany Bilet.

5. Użytkownik ma prawo do zamówienia nie więcej niż 5 Biletów w jednym zamówieniu.

6. Użytkownik, zamawiając Bilet ulgowy, przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jego realizacja jest możliwa wyłącznie za okazaniem stosownego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi.

7. Bilet ulgowy przysługuje:

a. dzieciom, młodzieży i studentom (za okazaniem legitymacji szkolnej) - do 25 roku życia.

b. grupom zorganizowanym - min. 15 osobowym.

c. osobom okazującym Kartę Dużej Rodziny o numerze identyfikującym rozpoczynającym się od 1203053 ..., stanowiącym potwierdzenie zamieszkania na terenie gminy Trzebinia.

 

8. Do ceny biletów na seanse filmowe 3D, w trakcie zakupu jest doliczana kwota należna za okulary 3D (bezzwrotne). 

9.  Użytkownik, który złożył zamówienie, otrzyma potwierdzenie na ekranie monitora o czasie, w którym może dokonać płatności. Transakcja zostanie przekazana do systemu w momencie zaksięgowania zapłaty i wówczas zostanie przekazana informacja do systemu sprzedaży biletów, który powiadomi w formie emaila o dokonaniu transakcji poprzez wysłanie biletu wstępu.
Potwierdzenie zakupu biletu będzie zawierać:

a.    dane seansu/imprezy, na który obowiązywać ma Bilet– tytuł filmu/imprezy, data, godzina,

b.    dane zamówionego Biletu - rodzaj, cena, ilość,

c. numer rzędu i miejsca,

d.    numer transakcji.

10.  Cena Biletu wskazana zostanie na podstronie Witryny podczas składania zamówienia oraz w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

 

IV.    PŁATNOŚĆ

1.  Płatność za Bilet zamówiony za pośrednictwem Witryny możliwa będzie wyłącznie za pomocą Strony Płatności, na którą Użytkownik zostanie przekierowany automatycznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

2.  Użytkownik ma możliwość zapłaty za zamówione Bilety wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych na Stronie Płatności.

3. Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie później niż w terminie 15 minut od złożenia zamówienia. Po upływie terminu na dokonanie płatności, zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością email wysłaną na adres email wskazany w zamówieniu. Momentem decydującym o wykonaniu płatności jest data otrzymania przez Sprzedawcę informacji o wykonaniu płatności.

4. Płatność dokonana po upływie 15 minut od złożenia zamówienia zostanie zaksięgowana na Stronie Płatności jako przedpłata, której wykorzystanie lub zwrot następują zgodnie z postanowieniami regulaminu Strony Płatności.

 

V.    DOSTAWA I REALIZACJA BILETU

 

1. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma Bilet:

  - w formie e-mail – około 5 minut od dokonania płatności, nie później jednak niż w terminie 20 minut od złożenia

zamówienia, na adres e-mail Użytkownika zostanie wysłana wiadomość zawierająca Bilet w postaci fotokodu

zapisany w pliku w formacie PDF (wraz z kodem QR).

2. Wyposażeniem niezbędnym do wykorzystania Biletu wysłanego Użytkownikowi na e-mail jest:

a. komputer z oprogramowaniem obsługującym pliki w formacie PDF,

b. drukarka komputerowa z czarnym tuszem oraz biały papier.

3. Realizacja Biletu następuje przez okazanie pracownikowi kina „Sokół” kontrolującemu bilety:

a. telefonu komórkowego z wyświetlonym fotokodem (kod QR) lub wydruku w kolorze czarnym na białym papierze, w rozmiarze nie mniejszym niż 2x2 cm,

b. dokumentu potwierdzającego uprawnienia do realizacji biletu ulgowego (w przypadku zakupu biletu ulgowego).

4. W przypadku wątpliwości co do oryginalności Biletu lub osoby uprawnionej do jego realizacji, pracownik Sprzedawcy może poprosić o okazanie przez Użytkownika dowodu tożsamości.

5.  W razie spóźnienia się Użytkownika na seans filmowy lub imprezę, na który/ą zakupił bilet, kino „Sokół” nie gwarantuje Użytkownikowi miejsc wskazanych na bilecie.

6. W przypadku niespełnienia przez Użytkownika któregokolwiek z wymogów regulaminu, użytkownik nie jest uprawniony do udziału w seansie filmowym/imprezie, żądania od Sprzedawcy zamiany biletu na inny, ani żądania zwrotu płatności lub zapłaty jakiegokolwiek innego ekwiwalentu.

7.  Bilet ważny jest od momentu jego otrzymania po dokonaniu płatności, do momentu zakończenia seansu filmowego/imprezy, którego/ej dotyczył. Użytkownik nie ma prawa do udziału w seansie filmowym/imprezie poza terminem ważności Biletu.

8.   Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za udostępnienie Biletu osobom trzecim. W przypadku zgłoszenia się w kinie „Sokół” kilku osób z tym samym Biletem, do udziału w seansie filmowym/imprezie będzie upoważniona wyłącznie osoba, która zrealizowała Bilet jako pierwsza.

 

VI.    ZWROT BILETU

 

1.  Bilet, który nie zostanie zrealizowany w sposób wskazany w Regulaminie, nie podlega wymianie lub zwrotowi.

2.  Użytkownik ma prawo do zwrotu Biletu w kasie kina „Sokół” tylko  w przypadku odwołania seansu filmowego/imprezy, którego/ej dotyczy Bilet lub opóźnienia w jego rozpoczęciu o co najmniej 30 minut.

3.    W przypadku odwołania seansu filmowego/imprezy Sprzedawca bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników w formie wiadomości email wysłanej na adres wskazany w zamówieniu. Środki pieniężne za zakupiony Bilet zostaną zwrócone w terminie do 14 dni od daty odwołania na konto Użytkownika, z którego zostały przelane.

 

VII.    REZERWACJA

 

1. Rezerwacja Biletu jest możliwa po uprzedniej REJESTRACJI, której dokonuje się tylko 1 raz. Należy podać imię, nazwisko, email, nr telefonu, login i hasło. Login i hasło będą służyły do późniejszego logowania się na stronę bez konieczności podawania każdorazowo swoich danych. Podanie numeru telefonu jest opcjonalne.

Rezerwacji dokonuje się w zakładce „kup bilet/rezerwuj” będącej podstroną Witryny. Dokonanie rezerwacji następuje poprzez wykonanie na kolejnych podstronach Witryny następujących czynności:

a.    wybór seansu filmowego/imprezy, którego/ej dotyczyć ma Bilet,

b.    wybór opcji „rezerwuj miejsce”,
c.    wybór miejsca, na które obowiązywać będzie Bilet,
d.    złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń związanych z

przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, o treści wskazanej na podstronie Witryny,
e.    dokonanie rezerwacji poprzez kliknięcie w ikonę „rezerwuj bilety”.

2. Dokonanie rezerwacji powinno nastąpić nie później niż w terminie 5 minut od momentu zaznaczenia miejsc, których ma dotyczyć Bilet. Upływ powyższego terminu powoduje wygaśnięcie Witryny i konieczność ponownego rozpoczęcia procedury rezerwacji.

3. Sprzedawcy przysługuje prawo do swobodnego decydowania, na które z seansów filmowych/imprez z repertuaru kina „Sokół” będzie możliwa rezerwacja na pośrednictwem Witryny, jak również o okresie, w którym rezerwacja Biletu na dany seans filmowy/imprezę będzie możliwa. Jeżeli Sprzedawca nie postanowi inaczej, dokonanie rezerwacji będzie możliwe nie później niż na 60 minut przed rozpoczęciem seansu filmowego/imprezy, którego/ej dotyczyć ma rezerwowany Bilet.

Zakup zarezerwowanego Biletu na seans filmowy musi nastąpić do 30 minut przed jego rozpoczęciem, po tym czasie system automatycznie anuluje rezerwację.
Zakup zarezerwowanego Biletu na imprezę musi nastąpić do 7 dni od daty rezerwacji Biletu, po tym czasie system automatycznie anuluje rezerwację. Jeśli rezerwacja jest dokonana w terminie krótszym niż 7 dni przed imprezą, prosimy o wykupienie biletów nie później niż na 3 dni przed imprezą. W przypadku chęci przedłużenia rezerwacji, prosimy o kontakt telefoniczny: (32) 61 10 621 - wówczas termin przedłużenia rezerwacji jest ustalany indywidualnie i ewentualne przedłużenie jest uzależnione od decyzji Sprzedawcy.

4. Użytkownik ma prawo do rezerwacji za pośrednictwem Witryny nie więcej niż 5 Biletów na dany seans filmowy/imprezę.

5. Użytkownik podczas dokonywania rezerwacji za pośrednictwem Witryny nie wybiera kategorii cenowej Biletu. Ewentualny wybór Biletu ulgowego (wraz z weryfikacją dokumentu uprawniającego do zniżki) ma miejsce podczas wykupu zarezerwowanego Biletu w kasie kina „Sokół”. 

6. Bilet ulgowy na seans filmowy przysługuje:

a. dzieciom, młodzieży i studentom (za okazaniem legitymacji szkolnej) - do 25 roku życia.

b. grupom zorganizowanym - min. 15 osobowym.

c. osobom okazującym Kartę Dużej Rodziny o numerze identyfikującym rozpoczynającym się od 1203053 ..., stanowiącym potwierdzenie zamieszkania na terenie gminy Trzebinia.

 

O zniżkach na imprezy decyduje wyłącznie Sprzedawca i będą one objaśniane niezależnie na stronie www.kino.tck.trzebinia.pl

7. Użytkownik, który dokonał rezerwacji, otrzyma potwierdzenie jej przyjęcia w formie wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na adres podany podczas dokonywania rejestracji. Potwierdzenie rezerwacji zostanie wysłane w czasie 5 minut od otrzymania rezerwacji przez Sprzedawcę. Potwierdzenie rezerwacji będzie zawierać:

a. dane seansu/ imprezy, na który/ą obowiązywać ma zarezerwowany Bilet - tytuł filmu/imprezy, data, godzina,
b. dane zarezerwowanych miejsc na sali (rząd, miejsce),
c. numer rezerwacji.

8. Zakup Biletu zarezerwowanego poprzez Witrynę możliwy jest wyłącznie w kasie kina „Sokół”. Użytkownikowi nie przysługuje pierwszeństwo w zakupie Biletu przed innymi klientami kina „Sokół”, którzy nie dokonali rezerwacji.


9. Zakup zarezerwowanego Biletu następuje poprzez:

a. podanie w kasie kina „Sokół” otrzymanego numeru rezerwacji lub imienia i nazwiska (wraz z okazaniem dokumentu ze zdjęciem) lub przez podania e-maila, z którego Bilet został zarezerwowany
b. okazanie w kasie kina „Sokół” dokumentu potwierdzającego uprawnienia do realizacji Biletu ulgowego (w przypadku zakupu biletu ulgowego),
c. zapłatę w kasie kina „Sokół” ceny za Bilety zgodnie z cennikiem.

10. Sprzedawca nie odpowiada za niemożność zakupu zarezerwowanego Biletu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności:
a. w przypadku chwilowej lub trwałej utraty połączenia z systemem informatycznym weryfikującym dokonanie rezerwacji przez Użytkownika,
b. w przypadku niemożności odbioru Biletu w czasie wskazanym w punkcie 3. ze względu na kolejkę przed kasą kina „Sokół”.

 

VIII.    DANE OSOBOWE

 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników jest Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini. Dane osobowe będą przetwarzane w celach i w zakresie związanym z korzystaniem przez użytkownika z Witryny, w tym rezerwacji Biletu lub przygotowania i realizacji umowy sprzedaży Biletu, a także do przesyłania informacji o imprezach i filmach zawartych w ofercie Sprzedawcy.

 

IX.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy składają zamówienia.

2. Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z Witryny odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Witryny przebiegało będzie bez błędów, wad czy przerw. Sprzedawca nie odpowiada za:

a. jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania Witryny bądź też jej

czasowej niedostępności,

b. jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie przez osoby trzecie

danych Użytkownika,

c. jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze stron Witryny.

3. Wykorzystywanie serwisu do składania przez Użytkownika nieprawdziwych oświadczeń lub wprowadzanie nieprawdziwych danych jest niedozwolone.

4. Zabronione jest posługiwanie się cudzymi środkami płatniczymi przy dokonywaniu płatności, jak również wykorzystywanie jakichkolwiek danych i informacji podlegających ochronie prawnej na zasadach określonych

w stosownych przepisach.

5. W Polsce nie obowiązują kategorie wiekowe nałożone na filmy w dystrybucji kinowej, a te, które pojawiają się czasem w repertuarach kin, pełnią funkcję orientacyjną (kina nie mają obowiązku ich podawania). W związku z tym, Sprzedawca nie może odmówić sprzedaży biletu na jakikolwiek film. Może jednak sugerować, że dany film nie jest dostosowany do wieku widza lub w skrajnych przypadkach prosić o zgodę rodziców na udział dziecka w seansie. Sprzedawca może w przypadkach wyjątkowych, umieszczać na stronie internetowej stosowną informację na temat określonego filmu, pełniącą rolę orientacyjną i sugerującą. 

6. Sprzedawca rości sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.

 

X. PRACA KASY KINOWEJ 

 

1. Kasa kina jest czynna na godzinę przed każdym seansem repertuaru.

2. W przypadku, gdy na ostatni seans danego dnia nie ma rezerwacji miejsc lub nie pojawi się żaden Widz, kasa kina jest czynna  jeszcze przez 10 minut po czasie podanym jako godzina seansu w repertuarze. Po tym czasie nastąpi zamknięcie kasy kina, a seans nie zostanie wyświetlony.